Rabínský soud v New Yorku rozhodl, že „je naprosto zakázáno podávat nebo dokonce propagovat tuto injekci (COVID-19) dětem, mladistvým, mladým mužům nebo ženám“.

Rozhodnutí nazvané Oficiální překlad halachického ponaučení bylo vydáno po vyslechnutí „osmi hodin” rozsáhlých „svědectví odborníků … v oboru”. Dokument se rovněž odvolával na svědectví „židovských spoluobčanů, kteří utrpěli poškození, … a také na to, jak je tato injekce škodlivá pro reprodukci a plodnost”.

Hlavní oblastí, která rabínský soud znepokojovala, bylo poškození dětí a mladých lidí v důsledku očkování proti COVIDu, stejně jako potenciální škody, které by mohly vzniknout v důsledku neznámých dlouhodobých účinků.

 

Překlad rozhodnutí židovského soudu do češtiny

 Oficiální překlad halachického ponaučení

vydaného a podepsaného 22. marchešvanu (po vyslechnutí osmihodinového svědectví expertů a jiných svědků), opatřeného některými následnými dodatky:

My, níže podepsaní, jsme se shromáždili, abychom vyhlásili rozsudek ohledně nových vakcín proti covidu-19 (které budeme nadále nazývat „injekcemi“, „vakcínami“ či „mRNA“, ačkoli je naším záměrem postihnout i „adenovirové vektorové DNA“ vakcíny) a vyslechli jsme svědectví odborníků na dané téma. Vyslechli jsme i lékaře, kteří vynalezli a vytvořili mRNA, kteří svědčili o jejich funkčnosti (většina praktických lékařů není absolutně odborníky na tuto věc, a podle naší zkušenosti, a jak je i dobře známo, pouze dál poskytují informace, které jim poskytne NIH – Národní zdravotní ústav, CDC – Centrum pro kontrolu nemocí a prevenci atp.)

Osvětlili nám zásadní nebezpečí a škodlivost, která je vlastní této nové technologii. Ukázali nám, jak státní úřady a farmaceutické firmy tuto skutečnost popírají a jak skrývají data, takže je pro veřejnost obtížné se dozvědět o silných nežádoucích reakcích a úmrtích, které postihly tolik lidí, kteří dostali injekci.

Též jsme byli zasvěceni do toho, jak tyto informace různými způsoby zatajují a zabraňují tak zveřejnění těchto poškození zdraví a úmrtí v médiích či na internetu, jak je i známo.

Též jsme vyslechli výpovědi našich židovských spoluobčanů, kteří utrpěli zdravotní újmy, a chraň Bůh i horší věci, a také, jak je tato injekce škodlivá pro rozmnožování a plodnost. A co je nejdůležitější – vyslechli jsme, že existují ověřené a jednoduché léky, které úspěšně tuto nemoc léčí, a přesto státní úřady toto popírají, a dokonce tato léčiva postavily mimo zákon a dělají vše, co mohou, aby šířily strach, ne zdraví – přestože si byly sami vědomy, že tato léčiva fungují.

A nyní mRNA schválili i pro děti – ačkoli je všeobecně známo a je přijímáno jako fakt, že pro ně tato nemoc nepředstavuje žádné riziko či nebezpečí – a jejich záměrem je učinit tuto injekci pro děti povinnou jako podmínku pro docházku do náboženských škol, chraň Bůh.

Předložené důkazy, mezi nimiž byly zdravotní újmy způsobené vakcínou, nebo s důvodným podezřením na vakcinační příčinu, jakož i vědecké poznatky, které říkají, že vakcíny budou způsobovat, či je důvodné podezření, že budou způsobovat poškození zdraví (dokud se náležitými testy neprokáže opak), jsou natolik znepokojivé, že to přesahuje halachická měřítka.

Proto tímto vyslovujeme naše rabínské rozhodnutí, podle učení naší svaté Tóry – autoritativní halachické rozhodnutí:

  • Je naprosto zakázáno podávat tuto injekci, ale i ji jakkoli propagovat, dětem, dospívajícím, mladým mužům a ženám; i kdyby to znamenalo, že jim vládou nebude umožněno navštěvovat náboženské školy, semináře či zahraniční studia, atp. Je výslovnou povinností protestovat proti takové povinnosti, a každý, kdo může zabránit tomu, aby naše mládež byla nucena k těmto injekcím, tak musí otevřeně a rozhodně učinit.

K výše uvedenému napomenutí přispívá i jinak halachicky zavrženíhodná povaha injekce:

1) pro své halachicky problematické složení; 2) pro skutečnost, že nikdo není zodpovědný za možné újmy způsobené injekcí, narozdíl od většiny jiných současných léčebných postupů a terapií; a 3) protože podání injekce vlastnímu dítěti napomáhá vládě v donucování ostatních dětí.

  • Zdá se, že následkem vakcinace dochází k vážným újmám u těhotných žen (pravděpodobně kvůli protilátkám, které tělo vytváří proti proteinu zvanému Syncytin-1, či kvůli SM102, anebo kvůli krevním mikrosraženinám způsobovaným injekcí). Společným jmenovatelem zde je, že je to pro těhotnou ženu škodlivé a může to být považováno za porušení zákazu sterilizace či prevence plodnosti. Je jim proto zakázáno se nechat vakcinovat touto injekcí. Toto se týká i všech zdravých dospělých, kteří jsou ve věku plození potomstva – i ti by se měli této injekci vyhnout. (Jsou zprávy od mnohých žen, že následkem vakcinace nepřestávaly po mnoho měsíců krvácet, takže nemohly dosáhnout rituální čistoty, chraň Bůh. A u mužů je mnoho zpráv, že injekce vedla ke zmenšení potence, chraň Bůh.)

Významný následný poznatek:

Byli jsme upozorněni, že na produktovém přebalu injekce Pfizer je uvedeno: „Dostupná data o podávání vakcíny COMIRNATY těhotným ženám nejsou dostatečná k posouzení rizika jejího podávání v těhotenství.“ Též jsme byli upozorněni, že CDC provádí studie, v nichž je „naléhavá potřeba“ zjišťovat účinky vakcín v těhotenství. Dále jsme byli upozorněni, že na produktovém přebalu injekce Pfizer je uvedeno, že „nebyl vyhodnocován její potenciál ke kancerogenitě, genotoxicitě či zhoršení mužské plodnosti.“ Máme za to, že rizika vyplývající z těchto výroků jsou halachicky neakceptovatelná.

  • Pro starší dospělé a seniory je třeba dalšího objasnění (jak však bylo zmíněno výše, existují snahy zakrývat data, a proto je v současnosti obtížné k přesnému objasnění dojít). Avšak prakticky jsme viděli případy nakažení po vakcinaci, což značí, že není podstatného rozdílu mezi těmi, kdo mRNA dostali, a kdo ne. Počty covidových pacientů jsou v obou skupinách přibližně stejné.

Též jsme se díky svědectví právního zástupce, který sleduje uveřejňování dezinformací, seznámili s tím, jak se z uveřejňovaných dat dobrat opravdové míry a četnosti poškození a úmrtí. Měli bychom vědět, že mnohé z dat, která hlásí státní úřady, je klamných. Například, pokud nastane covidová smrt vakcinovaného do 14 dnů po injekci, započte se jako smrt „nevakcinovaného“. Pro stručnost nebudeme zacházet do dalších podrobností; řekněme však, že je více příkladů takových hrubých zkreslení, a abychom se dostali k pravdě a došli k přesným závěrům, musíme věc hlouběji prozkoumat, dle našich nejlepších schopností.

Dochází však i k mnohým rizikům a postižením, u nichž se dá důvodně předpokládat, že byly způsobeny injekcí i u dospělých a seniorů, neboť jsme viděli mnoho seniorů, jak zemřeli krátce po podání mRNA.

Proto – je nejlépe se mýlit na straně opatrnosti a injekci nepodstoupit, než ohrozit svůj život činem, který může způsobit bezprostřední a přímé poškození zdraví. Zvláště proto, že jsou jiná léčiva, která, jak již bylo řečeno, fungují a nejsou škodlivá.

(Je též třeba zdůraznit důležitost užít těchto léčiv velice záhy, což se ukázalo, že zvyšuje jejich účinnost. K tomu není možné podceňovat ani důležitost seznamování se s opravdovým stavem věcí – například sledováním výpovědí a svědectví lidí, čímž se zmírní strach, který mnohé přemohl.)

  • Vyslechli jsme svědectví lidí a odborníků v lékařské oblasti, která naznačují, že může být pro těhotné ženy nebezpečné pobývat v blízkosti očkovaných lidí. Může to být kvůli fenoménu „shedding“ („roznášení“), které se týká některých typů vakcinací a genových terapií, jak se popisuje v materiálu o roznášení genových terapií publikovaném FDA – Federální společností pro léčiva. Není jasné, zda se to týká pouze genových produktů (spike proteinu), či také genetické informace (mRNA či adenovirového vektoru). Není jasné, jak dlouho by se mělo roznášení odehrávat, tj. jak dlouho může očkovaný ovlivňovat těhotnou ženu tím, že je v její blízkosti. Je proto nejlépe se mýlit na straně opatrnosti – silně doporučujeme držet se dále od těhotné ženy po minimálně dva týdny (ačkoli někteří jsou názoru, že tento účinek může trvat až deset měsíců, či může být dokonce trvalý.)
  • Zákaz klást překážku do cesty slepému (Leviticus 19:14) – tj. dopomáhat či umožnit člověku, aby se stal přestupníkem – zahrnuje i slovní povzbuzování, nabídku finančních stimulů či jiných úplatků, slovní nátlak či skutečné hrozby, donucování zaměstnanců, atd., aby si nechali aplikovat mRNA.

 

Pro výše uvedené jsme brali v potaz pouze tragédie, které již postihly členy naší komunity – nikoli dlouhodobé účinky, zlé předtuchy a děsivé předpovědi, které zazněly v mnohých výpovědích, které jsme vyslechli. Kéž nás Všemohoucí uchrání. Kéž ten, kdo řekl „dost“, když tvořil svět, řekne „dost“ i našemu utrpení.

zdroj: https://otevrisvoumysl.cz/zidovsky-soud-rozhodl-ze-covid-ockovani-je-pro-deti-mlade-muze-a-zeny-naprosto-zakazano/