^Back To Top

  • Ekonomika

    Chystá sa konfiškácia hotovosti !

  • Politika

    Kto sponzoroval medzinárodný a národný socializmus?.

  • Sloboda

    Prečo je demokracia zlou formou vlády?


------------ Výzva -----------Ústava Slovenskej republiky garantuje: „Voda je spoločným vlastníctvom občanov“

Vyhlásenie OSN deklaruje: „Prístup k vode je ľudské právo“

Rámcová smernica EÚ o vode prehlasuje: „Voda nie je komerčný výrobok ako iné výrobky, ale skôr dedičstvo, ktoré treba chrániť, brániť a nakladať s ním ako takým“Ministerstvo životného prostredia SR ignoruje všetky medzinárodné garancie a aj Ústavu Slovenskej republiky, ktoré chránia vodu pre ľudí a bránia, aby sa voda stala predmetom bezohľadného obchodovania súkromných podnikateľov. Tí vidia vo vode iba obchodnú komoditu a možnosť obrovských ziskov.

Ministerstvo životného prostredia v „tichosti“ pripravilo novelu vodného zákona, ktorá umožní obchodovanie s vodou a jej jednostranný vývoz do zahraničia. V októbri minulého roku vláda SR už tento zámer schválila bez akejkoľvek diskusie alebo aspoň informovania verejnosti. Súhlasila s vývozom údajne prebytočných zásob podzemných vôd zo Slovenska v množstve do 274 mil. m3/rok (v prepočte 8 688 l/s). To predstavuje 25 % celkového (evidovaného) využiteľného množstva. Ide o masívny vývoz vody, ktorý predstavuje viac ako 80 % celoročnej spotreby vody na Slovensku! Toto množstvo si „privlastnilo“ ministerstvo životného prostredia, ktoré bude tieto obchody priamo organizovať s podnikateľskými subjektmi a svoje rozhodnutia si podľa novely nechá schváliť vládou SR. Týmto spôsobom bude občan z rozhodovania o svojom vlastníctve úplne vylúčený!

V snahe zakryť tieto zámery ministerstvo tvrdí, že do zákona vkladá prísne požiadavky, ktoré by mali biznisu s vodou zabrániť. Argumentácia je zavádzajúca. Prísne podmienky stanovujú naopak európske smernice, ktoré sa v tomto prípade zámerne obchádzajú. Ak by ministerstvo postupovalo podľa nich, malo by najskôr vypracovať osobitný program na odber vody, ktorá by sa ako obchodná komodita vyvážala do zahraničia. Takýto program musí prejsť strategickým posudzovaním (smernica SEA) a musí byť súčasťou plánov manažmentu povodí. Verejnosť má zo zákona právo sa k tomuto programu vyjadriť dvakrát. Najskôr pri posudzovaní strategického dokumentu a následne v rámci pripomienkovania návrhov plánov manažmentu povodí. Novela vodného zákona občana o tieto práva oberie.

Občianski aktivisti pripravili a podali v rámci pripomienkového konania k novele vodného zákona hromadnú pripomienku proti vývozu vody do zahraničia, ktorú podporilo viac ako 1 600 ľudí. Všetky predložené argumenty však ministerstvo arogantne odmietlo. Názor verejnosti ho nezaujíma. Hromadnú pripomienku neakceptovalo a pokračuje v legislatívnom procese! Do konca roka má byť táto novela schválená v parlamente.

Nekalým obchodom s vodou môžu zabrániť len občania!

PODPORTE VÝZVU NA ZASTAVENIE LEGALIZÁCIE VÝVOZU VODY!
VÝZVU PODPORÍTE VYPLNENÍM DOLU UVEDENÉHO FORMULÁRA.

Šírte výzvu medzi svojich rodinných príslušníkov, priateľov, známych, prosíme!

Organizátori verejnej výzvy
RNDr. Elena Fatulová
Ing. Jaroslav Baran

 

zdroj: https://docs.google.com/forms/d/1bnnw_cfMjn0vfPTHZ-bdv79s81MCGTBNEH6eBizGyKQ/viewform

Copyright © 2013. RESPUBLICA  Rights Reserved.