^Back To Top

  • Ekonomika

    Chystá sa konfiškácia hotovosti !

  • Politika

    Kto sponzoroval medzinárodný a národný socializmus?.

  • Sloboda

    Prečo je demokracia zlou formou vlády?

Pamätáme si my, Sloveni(Slováci), odkaz jedného z najväčších dejateľov Slovenska? Jeho nadčasové a duchovné odkazy je dobré pripomínať si, v každej dobe a každej generácii. 

Ľudovít Štúr:

 

"Objavilo sa vari od vzniku kresťanstva niečo lepšie, dokonalejšie a čistejšie, ako je ľudský vzťah k Bohu a ku všetkým jeho blížnym...?"

(Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 75)

 

"Celé dejiny sú v službách ducha, alebo inými slovami, pôsobia a vplývajú na ne duchovné záujmy, ako napríklad náboženstvo a štát, umenie a veda. Prostredníctvom tohto všetkého sa má ľudský rod stále viac a viac zušľachťovať, oslobodzovať a dospievať k vedomiu samého seba, má sa čoraz viac približovať k ideálu ľudského života."

(Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 62)

 

"Príklad jeden, ktorý je opravdivý, platí viac než tisíc rýchle zapadajúcich slov."

(Reč v Ústave roku 1842. In: AMBRUŠ, J.: Ľudovít Štúr. Dielo v piatich zväzkoch, Bratislava 1956, zv. 2, s. 19)

 


"Čím národ nižšie stojí, čím hlbšie v živote telesnom je ponorený, tým menej vážnosti má sám k sebe a tým ľahšie si dá so sebou zahrávať a svoje si odnímať, ako i jednotlivý človek v bahne telesného života zaviaznutý je bez vážnosti k sebe samému a ľahko sa ... za úžitok telesný nielen s telom, ale aj s dušou zapredá."

(Život národou. In: Orol tatránski, 1846, roč. 2, č. 41, s. 323)

 

 

"Národy, ktoré odvrhli Kráľovstvo Božie, spravodlivosť, opravdivé ľudské konanie, zabudli na Boha a zaujímali sa len o to "ostatné", teda len o svetské veci, rad za radom upadli, a tento výrok sa aj v budúcnosti ukáže ako pravdivý. Vzchopme sa, Slovania!"

(Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 169)

 

"Nesie vari kresťanstvo vinu na tom, že národy, ktoré ho prijali a ďalej ako prvé šírili, nedokázali celkom vysvetliť jeho zmysel?...Nemali by si tu svoju silu odskúšať aj iné národy? Alebo sú už naše dni spočítané a svet dospel k svojmu koncu?"

(Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 76)

 

"Kto si nevyvolil znášať príkoria na obranu spravodlivosti, ten nepoznal jej svätosť."

(Starý a nový vek Slovákov. Bratislava 1994, s. 61.)

 

"Nazdáva sa (katolícka cirkev), že sa svet uspokojí s formou kresťanstva namiesto jeho obsahu? A myslí si ešte, opierajúc sa o svoju neomylnosť, že bude môcť zostať orákulom národov, keď bude potierať akýkoľvek výskum v duchovnej oblasti...?"

(Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 111)

 

"Nielen vlády sú zlé, ale aj ľud je často skazený, a vlády len odrážajú jeho kvality."

(Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 162)

 

"Od Západu sme sa naučili veľa, veľmi veľa, ale nemôžeme začať tým, čím sa sám privádza k úpadku, ale tým, čím sa stal veľkým a mocným."

(Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 151)

 

(Komunizmus)..."robí zo všetkých ľudí zaťatých egoistov, likviduje akýkoľvek vývin a mení ľudskú spoločnosť na skleník, na dielňu, kde pracujú všetci jednotlivci mechanicky ako stroje."

(Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 78)

 

"Nech by sa akokoľvek komunizmus namáhal a predstieral, že chce ľuďom dopomôcť k ich právam, nič nevie o ľudstve, žalostne ho ponižuje, a keďže lipne na ustanovizniach, ktoré sú nepraktické a neuskutočniteľné, patrí k najdivším výplodom, aké vôbec vzišli z ľudského mozgu."

(Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 78 n.)

 

"Umenie napospol je jedna z najšľachetnejších stránok ľudstva, v ňom, kde sa ujalo, javí sa lepšia čiastka človeka i národa."

(O národných povestiach a piesňach plemien slovanských. Turčiansky Sv. Martin, Matica slovenská a Kníhtlač. účast. spolok 1932, s. 12)

 

"Otvorte svoje dlho stiesnené srdcia, Slovania, naberte s Božou pomocou odvahy k činom!"

(Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 174)

 

"O tom, čo je to pravda, hovorí podrobne Kristus, keď určuje povinnosti človeka ako takého a keď ich nám, ktorí sme okolo neho zhromaždení, kladie na srdce."

(Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 65)

 

zdroj: http://www.stur.sk/citaty.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013. RESPUBLICA  Rights Reserved.