^Back To Top

  • Ekonomika

    Chystá sa konfiškácia hotovosti !

  • Politika

    Kto sponzoroval medzinárodný a národný socializmus?.

  • Sloboda

    Prečo je demokracia zlou formou vlády?

 

Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z.Ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu

 

Čl. 3

 

Vojnový stav

 

(1) Vojnový stav môže na návrh vlády vyhlásiť prezident len za podmienky, že Slovenskej republike bezprostredne hrozí vypovedanie vojny alebo bezprostredne hrozí napadnutie cudzou mocou bez vypovedania vojny.

 

(2) Vyhlásenie vojnového stavu sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky.

 

(3) V čase vojnového stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti v závislosti od priebehu udalostí na celom území Slovenskej republiky alebo na jej časti, a to najviac v tomto rozsahu:

 

a) obmedziť nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia evakuáciou na určené miesto,

 

b) uložiť pracovnú povinnosť pre potreby ozbrojených síl, ozbrojených zborov alebo na zabezpečenie udržiavania pozemných komunikácií a železníc, vykonávania dopravy, telekomunikačných a poštových služieb, výkonu zdravotnej starostlivosti, prevádzkovania vodovodov a kanalizácií alebo udržiavania verejného poriadku,

 

c) obmedziť výkon vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na rozmiestnenie vojakov, príslušníkov ozbrojených zborov, bojových prostriedkov, zdravotníckych zariadení, zásobovacích zariadení a záchranných služieb, ako aj na využívanie nehnuteľností na účely zabezpečenia výroby, vykonávania dopravných, telekomunikačných a poštových služieb, výkonu zdravotníckej starostlivosti, veterinárnej starostlivosti, sociálneho zabezpečenia, zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu a ochranu kultúrneho fondu,

 

d) obmedziť výkon vlastníckeho práva k hnuteľným veciam

 

1. obmedzením alebo zakázaním používania motorových vozidiel, lietadiel, vrtuľníkov a plavidiel na súkromné účely a na podnikanie,

 

2. prikázaním motorových vozidiel pre potreby ozbrojených síl alebo verejných služieb,

 

3. obmedzením alebo zakázaním používania vysielacích telekomunikačných zariadení,

 

4. prikázaním odovzdania zbraní a streliva do povinnej úschovy ozbrojených zborov,

 

e) obmedziť nedotknuteľnosť obydlia na ubytovanie evakuovaných osôb,

 

f) obmedziť listové tajomstvo a tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností zavedením cenzúry a obmedziť doručovanie niektorých poštových zásielok,

 

g) obmedziť slobodu pobytu povoľovaním pobytu mimo obce,

 

h) obmedziť alebo zakázať uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať alebo zhromažďovanie na verejnosti podmieniť povoľovaním,

 

i) obmedziť právo slobodne vyhľadávať a rozširovať informácie bez ohľadu na hranice štátu a slobodu prejavu na verejnosti,

 

j) podriadiť vydávanie tlače povoľovaniu, obsah tlače a vysielania rozhlasu a televízie podriadiť zavedením cenzúry a zabezpečiť vstup do vysielania rozhlasu a televízie spojený s výzvami a informáciami pre obyvateľstvo,

 

k) zakázať uplatňovanie práva na štrajk,

 

l) uložiť povinnosť zatemňovať obydlia a používať ochranné masky a individuálne protichemické balíčky,

 

m) obmedziť právo slobodne sa združovať a obmedziť činnosť spolkov a iných občianskych združení,

 

n) nevyhlásiť voľby do národnej rady, do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávy vyšších územných celkov a voľbu prezidenta v pravidelných volebných obdobiach,

 

o) obmedziť prístup občanov k voleným a iným verejným funkciám,

 

p) obmedziť právo podnikať zákazom výkonu určitých povolaní alebo činností,

 

r) obmedziť právo na kolektívne vyjednávanie, na odmenu za vykonanú prácu, na platenú dovolenku na zotavenie a na primeraný odpočinok po práci a povoliť prekročenie najvyššej prípustnej dĺžky pracovného času,

 

s) obmedziť právo na súdnu ochranu v občianskoprávnych, obchodnoprávnych a pracovnoprávnych veciach,

 

t) obmedziť právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia.

Copyright © 2013. RESPUBLICA  Rights Reserved.